โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข และ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

[...]