องค์การบริการส่วนตำบล คลองสระบัว
จ. พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองสระบัว