วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

“เป็นเลิศด้านบริการ   บริหารแหล่งท่องเที่ยว   นำชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์

 1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัยในการเดินทาง มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 2. ประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
 3. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เคียงคู่อยู่ตลอดกาล
 6. ตำบลคลองสระบัวมีความน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยจากขยะ

ตัวชี้วัด

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ตัวชี้วัด  :    จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  ตัวชี้วัด  :    ประชาชนมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เพิ่มขึ้น
 1. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ตัวชี้วัด  :    จำนวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
 1. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด  :    จำนวนชุมชนที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
  ตัวชี้วัด  :   จำนวนโครงการด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
  ตัวชี้วัด  :   จำนวนโครงการส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร