บุคลากร

บุคลากร2020-08-10T13:31:43+07:00
นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิตย์
นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
นางธนวรรณ มุ้ยสกุล
นางธนวรรณ มุ้ยสกุลรองปลัด อบต.
น.ส.ศศิภาส์ หิรันย์ประทีป
น.ส.ศศิภาส์ หิรันย์ประทีปหัวหน้าสำนักปลัด
นายชาญณรงค์ รัตนโชเต
นายชาญณรงค์ รัตนโชเตนิติกร
นางสาววันราชินี ห่วงเพชร
นางสาววันราชินี ห่วงเพชรนักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐพร ฤกษ์ล้วน
นางสาวณัฐพร ฤกษ์ล้วนนักทรัพยากรบุคคล
นายสมชาย จันทร์ฉิม
นายสมชาย จันทร์ฉิมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาณิสรา ไชยะเดชะ
นางสาวปาณิสรา ไชยะเดชะ นักพัฒนาชุมชน
นางปทุมทิพย์ ท้วมยา
นางปทุมทิพย์ ท้วมยาครู คศ.1
นายบัวบูชา บูชาบัว
นายบัวบูชา บูชาบัวนายช่างเครื่องกล
นายนฤเบศร์ อาทิตย์เที่ยง
นายนฤเบศร์ อาทิตย์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา แย้มบู่
นางสาววาสนา แย้มบู่ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิเชษฐ์ อยู่ยงสินธุ์
นายพิเชษฐ์ อยู่ยงสินธุ์ผู้อำนวยการกองช่าง