นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิตย์
นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
นางธนวรรณ มุ้ยสกุล
นางธนวรรณ มุ้ยสกุลรองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐมน พยัฆศาสตร์
นางสาวณัฐมน พยัฆศาสตร์นิติกร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐพร ฤกษ์ล้วน
นางสาวณัฐพร ฤกษ์ล้วนนักทรัพยากรบุคคล
นายปกรณ์ สุริยะ
นายปกรณ์ สุริยะนักพัฒนาชุมชน
นางปทุมทิพย์ ท้วมยา
นางปทุมทิพย์ ท้วมยาครู คศ.1
นายบัวบูชา บูชาบัว
นายบัวบูชา บูชาบัวนายช่างเครื่องกล
นายนฤเบศร์ อาทิตย์เที่ยง
นายนฤเบศร์ อาทิตย์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา แย้มบู่
นางสาววาสนา แย้มบู่ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกล้วยไม้ พันธุ์ไม้
นางสาวกล้วยไม้ พันธุ์ไม้เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกุลนิภา จันทิมา
นางสาวกุลนิภา จันทิมาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นายพิเชษฐ์ อยู่ยงสินธุ์
นายพิเชษฐ์ อยู่ยงสินธุ์ผู้อำนวยการกองช่าง