นายจตุพล พันธุ์จันทร์
นายจตุพล พันธุ์จันทร์นายกอบต.คลองสระบัว
พันตำรวจโท วินัย เจริญสุข
พันตำรวจโท วินัย เจริญสุขรองนายกอบต.คลองสระบัว คนที่ 1
นายธวัชชัย อริยเกศมงคล
นายธวัชชัย อริยเกศมงคลรองนายกอบต.คลองสระบัว คนที่ 2
นายสุเมต จุลกะทัพพะ
นายสุเมต จุลกะทัพพะเลขานุการนายกอบต.คลองสระบัว
นางสาวธนกานต์ สาระพจน์
นางสาวธนกานต์ สาระพจน์ประธานสภา อบต.
นางสาวศจี สังข์ผ่อง
นางสาวศจี สังข์ผ่องรองประธานสภา อบต.
นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิตย์
นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิตย์เลขานุการสภา อบต.
นายอุดร นิลศิริ
นายอุดร นิลศิริสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายสุพจน์ กสิพันธ์
นายสุพจน์ กสิพันธ์สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางสมปอง พันธุ์จันทร์
นางสมปอง พันธุ์จันทร์สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์สุนทร
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์สุนทรสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6