คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร2019-02-01T01:04:32+07:00
ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข
ร้อยตรีจำลอง เจริญสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว (รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว)
นายสุมิตร นิลกล่ำ
นายสุมิตร นิลกล่ำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
นางสมปอง พันธุ์จันทร์
นางสมปอง พันธุ์จันทร์ ประธานสภา อบต.
นางอรณี พันธุ์จันทร์
นางอรณี พันธุ์จันทร์รองประธานสภา อบต.
นายอุดร นิลศิริ
นายอุดร นิลศิริส.อบต.หมู่ที่ 1
นายมงคล วิทยา
นายมงคล วิทยาส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสุเมต จุลกะทัพพะ
นายสุเมต จุลกะทัพพะส.อบต.หมู่ที่ 2
นางสาวธนกานต์ สาระพจน์
นางสาวธนกานต์ สาระพจน์ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางลัดดา ปิ่นสุวรรณ
นางลัดดา ปิ่นสุวรรณส.อบต.หมู่ที่ 3
นายขจร สว่างเมฆ
นายขจร สว่างเมฆส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสุพจน์ กสิพันธุ์
นายสุพจน์ กสิพันธุ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมบัติ แสงน้ำรักษ์
นายสมบัติ แสงน้ำรักษ์ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางเสาวณา พันธุ์จันทร์
นางเสาวณา พันธุ์จันทร์ส.อบต.หมู่ที่ 6