ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองสระบัว

คลองสระบัวใช้เป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ดังปรากฎร่องรอยวัดสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัดตะไกร วัดจงกลม คลองสระบัวคงมีความสำคัญมากขึ้น เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์โปรดให้ย้ายเพนียดคล้องช้างวัดซอง บริเวณตำบลหัวรอ ไปยัง ณ ตำบลสวนพริก (ปัจจุบัน) คลองสระบัว จึงถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไปยังเพนียดคล้องช้าง สาเหตุที่เรียกคลองสระบัวเนื่องจากลำคลองไหลผ่านซึ่งเดิมเป็นสระบัว ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบล

ที่ตั้งของตำบล

ตำบลคลองสระบัว เป็น 1 ใน 21 ตำบลของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,096 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ตำบลหัวรอ เทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ทิศใต้ ติดกับตำบลท่าวาสุกรี เทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มติดลำคลอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ไม่มีพื้นที่การเกษตร มีลำคลองสาธารณะที่เป็นคลองประวัติศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง คือ คลองสระบัว ซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ดังปรากฎร่องรอยวัดสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัดตะไกร วัดจงกลม     

ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะร้อนชื้นอยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุม  2 มรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวซึ่งอากาศจะเย็นและแห้งแล้งและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน  ทำให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน

ลักษณะของดิน

ตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะภูมิประเทศแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกถมดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไม่มีพื้นที่การเกษตร

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (คลองสาธารณะ) จำนวน 1 สาย คือ คลองสระบัว และยังมีแหล่งประปาบาดาลอีก 10 บ่อ

ประชากรชาย

2,007 คน

ประชากรชาย

2,007 คน

ประชากรหญิง

2,125 คน

ประชากรหญิง

2,125 คน

สาธารณูปโภค

  • ตำบลคลองสระบัวใช้น้ำบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
  •  มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการทุกหมู่บ้าน มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งตามทางร่วม/ทางแยก
  • ตำบลคลองสระบัว ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ประชาชนใช้บริการโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่

ตำบลคลองสระบัว แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ
1 บ้านเพนียด นาย สหัสฎชัย ชาติชิงเชาว์ ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านคลองสระบัว นาย อติชาติ อู่ทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านคลองสระบัว นาย ชรินทร์ชัย   สำเภาคล้ายมีศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านคลองสระบัว นาย สมสกุล โรหิตจันทร ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านคลองสระบัว นาย ทรงพล พันธุ์จันทร์ กำนัน
6 บ้านหอม นาย สุชิน พันธุ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

ประเพณีและงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ให้ความสำคัญด้านงานประเพณีและงานประจำปี ศิลปะ วัฒนธรรม มีการจัดโครงการเพื่อรักษา ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทยรวมถึงประเพณีท้องถิ่น ให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา การจัดงานวันสงกรานต์ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เช่น โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  รวมถึงการจัดประกวดชวนชม เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

ภาษาถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสาร คือ ภาษาถิ่นกลาง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม  อ่างทอง   และพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น  ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้  มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป  จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน