– วันนี้ออกตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 10 เครื่องเป็นดังนี้
1.หมู่5วัดบัว(ปกติ)
2.หมู่5วัดครุฑ(ปกติ)
3.หมู่6ผู้ใหญ่ออด(ปกติ)
4.หมู่1ผู้ใหญ่เสน่ห์(ปกติ)
5.หมู่1กาจนา(ปกติ)
6.หมู่3วัดกลาง(ปกติ(
7.หมู่2วัดป่าแตง(สวิทแรงดันเสีย)
8.หมู่2วัดตะไกร(น้ำเต็มเครื่องปกติ)
9.หมู่2วัดศรีโพธิ์ในวัด(น้ำเต็มเครื่องปกคิ)
10.หมู่2วัดศรีโพธิ์หลังวัด(ปกติ)
– ซ่อมแซมลูกแล็คหลุด วัดตะไกร
– ตัดหญ้าหมู่ 3 ซอยร้านป้าแอ๊ว
– ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
– เปลี่ยนสายเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
– ติดกระจกโค้งหมู่ 3
– ออกสำรวจน้ำที่เข้ามาในซอยประดาน้ำตามข้อมูลของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพี่สมพร
– จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองสระบัว ประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 17 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 9 คน
นักเรียนหญิง 8 คน
มาเรียน
นักเรียนชาย 5 คน
นักเรียนหญิง 7 คน
รวม 12 คน