วันที่ 29 สิงหาคม 2565

– ตัดหญ้าเส้นหลัก เช้าฝนตก
– ซ่อมท่อเมนน้ำบริเวณทางเข้าวัดศรีโพธิ์
– ดึงผักเข้าริมตลิ่ง

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻