นโยบาย

นโยบายผู้บริหาร

แผนด้านการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและที่แก้ไขแปล

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม

แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564 )

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนด้านการศึกษา

แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561-2565) อบต.คลองสระบัว

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.อบต.คลองสระบัว

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศพด.อบต

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนด้านงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน/ประกาศ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานผลการปฏิงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว (พ.ศ. 2560-2562)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (61 – 64)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (62 – 64)

แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม

ข้อบัญญัติตำบล

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร