วันนี้ (25 ธ.ค. 61) นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองส่งน้ำผักไห่-เจ้าเจ็ด  อำเภอเสนา  ซึ่งเป็นไปตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ และจิตอาสา

                นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  กล่าวว่า  ปัญหาการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาและวัชพืชที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมากจนล้นแม่น้ำลำคลอง  ถือเป็นปัญหาหลักที่ทางรัฐบาลได้ให้แต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการแก้ไข  เนื่องจากจะก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ  โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีแม่น้ำหลายสาย  ดังนั้น ทางจังหวัดฯ จึงได้ยึดถือเป็นนโยบายหลัก  และร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนถาวร  ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบ “ประชารัฐร่วมใจ”  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ส่วนราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่  ซึ่งตลอดรอบปีที่ผ่านมาทางจังหวัดฯ ได้มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง  ในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำหรับในวันนี้ ได้ดำเนินการกำจัดผักตบและวัชพืชภายใน คลองส่งน้ำ ผักไห่-เจ้าเจ็ด  หมู่ที่ 1 ต.เจ้าเจ็ด  อ.เสนา  ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผักตบชวาในการกำจัดครั้งนี้กว่า 500 ตัน  โดยได้รับการสนับสนุนเรือและเครื่องจักรในการดำเนินการครั้งนี้ ประกอบด้วย  เรือกำจัดผักตบชวา 1 ลำ  รถแมคโคร 1 ลำ  รวมถึงจิตอาสาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกกว่า 200 คน  คาดว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะสามารถกำจัดผักตบชวาที่มีกว่า 500 ตัน ให้แล้วเสร็จได้