การสำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(น้ำท่วม)