การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์พักคอย (community Isolation)