ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในงานพิธีต่างๆ