องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ตั้งจุดคัดกรองฯ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ของผู้มาร่วมงานพิธีต่างๆ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019