วัดศรีโพธิ์ (วัดใหม่ศรีโพธิ์)

เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุถึง 225 ปีและมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-ลพบุรี-อยุธยา-เจดีย์พระธาตุประทานพร-รอยพระพุทธบาทจำลอง-ใบเสมา-แผ่นศิลาจารึก(สมัยสมเด็จพระบรมโกฬ) สำหรับเคารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งและต้นยางอายุเก่าแก่-สวนป่า

วัดศรีโพธิ์(ใหม่ศรีโพธิ์) วัดใหม่ศรีโพธิ์ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับวัดพรหมกัลยาราม(วัดใหม่) ซึ่งวัดใหม่นี้มีหลักฐานแผ่นศิลาจารึกหน้าอุโบสถว่า ท้าวพรหมกันดาน เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.๒๒๙๒ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศ เข้าใจว่าวัดศรีโพธิ์คงจะสร้างในยุดสมัยเดียวกัน และได้รับพระราชทางวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ เวลาได้ล่วงเลยมาถึงประมาณ พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๐๙ พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยพม่าได้ตั้งทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาหลายจุดรวมถึงบริเวณทุ่งศรีโพธิ์(วัดศรีโพธิ์) เพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ทางกรุงศรีอยุธยาได้ทำการสู้รบ ทำการยิงปืนใหญ่ถล่มค่ายพม่าแห่งนี้(วัดศรีโพธิ์) ทำให้ข้าศึกได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แต่วัดศรีโพธิ์แห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหาย จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงแก่ทัพพม่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ วัดศรีโพธิ์ได้กลายเป็นวัดร้าง และมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ อีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๕ ทางราชการและคณะสงฆ์จึงประกาศให้วัดศรีโพธิ์และวัดพรหมกัลยารามรวมเข้าด้วยกันแล้วขนานนามใหม่ว่า ” วัดใหม่ศรีโพธิ์ ” จนถึงวันนี้ และได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นใหม่ โดยการสร้างครอบอุโบสถเก่าทั้งหลัง ดังปรากฏทุกวันนี้ สรุปได้ว่า ” วัดศรีโพธิ์ ” (ใหม่ศรีโพธิ์) แห่งนี้มีอายุถึง ๒๕๕ ปี และมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-ลพบุรี-อยุธยา-เจดีย์พระธาตุประทานพร-รอยพระพุทธบาทจำลอง-ใบเสมา-แผ่นศิลาจารึก(สมัยสมเด็จพระบรมโกฬ) ที่ควรเคารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง และต้นยางอายุเก่าแก่-สวนป่าอันร่มเย็น วัดศรีโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ พระอธิการสงวน อสฺสโว เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน โทร. ๐๓๕-๒๕๑๓๙๖ , ๐๘๙-๐๓๑๕๕๐๔